dot dot
ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน


 

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่านักเรียน มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และมีอายุคลอบคลุมตลอดระยะเวลาเรียน (พร้อมสำเนา 2 ชุด) และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น ขนาด 35 มม.x 45 มม.(1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว) 1 รูป

3. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

4. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลัก ฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา

5. หลักฐานการทำงาน (สำหรับผู้ที่เคยทำงาน) เอกสารใบรับรองการทำงาน

6. ผล วัดระดับภาษาอังกฤษ จะต้องมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ที่Level A2  หรือเทียบเท่าที่ IELTS 3.0แต่ถ้าเป็นผลสอบ TOEIC ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือระดับภาษาที่ต่ำกว่านี้สามารถสมัครวีซ่าประเภท Student Visitor Visa ได้ และถ้ามีใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาที่เคยลงเรียนไว้่ใน ประเทศไทยก็สามารถนำไปยื่นประกอบเอกสารได้ด้วยเช่นกัน

7. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว (ซึ่งน้องๆจะต้องทำการสมัคร เรียน และเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับโรงเรียนที่สมัครเรียน พร้อมทั้งทำการสอบโดยตรงกับโรงเรียนนั้ันๆ และรอผลตอบรับจากทางโรงเรียน)

8. หลักฐานการเงิน ไม่สามารถใช้สปอนเซอร์ได้อีกต่อไปแล้ว บัญชีที่โชว์จะต้องเป็นชื่อผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเท่านั้น หรือบัญชีที่มีชื่อผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ในนั้นด้วย และจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น (ยกเว้นกรณีอายุ 16-17 ปี สามารถใช้บัญชีของผู้ปกครองได้) ทาง สถานฑูตไม่รับบัญชีฝากประจำ, หุ้น หรืออะไรห็ตาม ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีที่เป็นชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 28 วัน จำนวนเงินต้องคลอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระยะเวลาที่ขอยื่นวีซ่า เงินที่โชว์ในบัญชีมีการกำหนดดังนี้

-หากอาศัยอยู่ในLondon 9 เดือนหรือน้อยกว่าจะต้องแสดงเงิน 7,200 ปอนด์ = 800 ปอนด์/เดือน

-หากอาศัยอยู่นอกLondon 9 เดือน หรือน้อยกว่าจะต้องแสดงเงิน 5,400 ปอนด์ = 600 ปอนด์/เดือน

***หาก อาศัยอยู่ นอกลอนดอนเกิน 9 เดือน ให้มีเงินในบัญชีเพียง 9 เดือน หรือจะมีเกินไว้ก็ได้ จำนวนเงินข้างต้นหมายถึงเงินสุทธิเฉพาะค่าครองชีพที่อยู่ที่นู้นเท่านั้น ไม่รวมค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเอกสารที่แสดงควรเทียบเป็นสกุลเงินอังกฤษด้วย

9. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า ( ถ้ามี )
ในกรณีที่ ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ

10. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซ่าท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการชำระ เป็น สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” (ไม่รับเป็นเช็คส่วนบุคคล) สามารถชำเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มครอบครัวตั๋วแลกเงิน (banker's draft) ในฉบับเดียวกันได้

11. ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB)
ขั้นตอนนี้ ทางสถานทูตอังกฤษ เขาได้ระบุมาว่า ถ้าจะเข้าประเทศเขา เป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือนต้อง ได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคจาก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับ(International Organization for Migration) ซึ่ง อยู่แถวสาธรเหนือ ซึ่งต้องทำการนัดกับเขาไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3วัน แล้วเขาจะนัดวันที่ท่าจะเข้ารับตรวจ ซึ่งสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลพยาไท 2 หรือ ไม่ก็ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจมีดังนี้
  1) หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนา 2 ชุด
  2) บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี) และสำเนา 2 ชุด
  3) รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
  4) ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ตั้งครรภ์
  5) ค่าธรรมเนียม 2,600 บาทต่อท่าน (ชำระด้วยเงินสดที่ IOM เมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)
เมื่อตรวจเสร็จแล้วนำใบตรวจ ไปให้ IOM ยืนยันเพื่อออกใบรับรองอีกครั้ง

12. รับใบ Offer หลังจาี่กที่ผ่านการตรวจร่าง กายพร้อมทั้งผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้วรับใบ Offer จากโรงเรียน และชำระค่าเรียน หรือ โอนเงิน เมื่อได้รับ Offer ของโรงเรียน และรอรับ CAS no.จากโรงเรียน รับใบ Visa Letter และเมื่อทางโรงเรียนได้รับค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะออก Visa Letter หรือ CAS no. ให้กับนักเรียน จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ และเตรียมเอกสารพร้อมยื่นขอวีซ่า

  

 

ยื่นแบบคำร้องวีซ่าได้ที่ศูนย์ฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮ้า 183 ถนนราชดำริ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล: info.ukth@vfshelpline.com (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

โทรศัพท์: +662 800-8050 (คิดค่าธรรมเนียมตามราคาท้องถิ่น)

เว็บไซต์ : http://www.vfs-uk-th.com
About UK

ระบบการศึกษาในระเทศอังกฤษ
สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)dot
dot
Work & Travel USA apply online
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot

dot
Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Work & Travel USA